Gajagaja_Bar

Year: 
1974
Designer: 
Kazuhide Takahama